alt

 

مجری: مرکز ارزیابی و توسعه سرمایه انسانی

تاریخ آغاز پروژه: تیر 1399

اجرای پروژه شناسایی و تربیت مدیران آینده گروه دارویی برکت از تیر ماه سال جاری آغاز شده است. پس از طی فرآیند شناسایی، جذب و آموزش مقدماتی کاندیداهای مدیریت گروه دارویی برکت، ارزیابی تکمیلی شرکت کنندگان انجام و منتخبان بر اساس رده بندی ها وارد دوره های آموزشی تخصصی 6 ماهه خواهند شد تا برای تصدی پست های مدیریتی آینده این گروه، آمادگی کامل را کسب نمایند.


large desktopdesktoptabletphone