alt

 

طی این پروژه با بررسی ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود سرمایه ‌گذاری در بخش معادن و صنایع معدنی، فرصت‌های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در این حوزه براساس نظرات نخبگان و خبرگان و نیز با بهره گیری از شاخص‌های کمی و کیفی اولویت بندی خواهند شد.

با اجرای این پروژه بازوهای اقتصادی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) می توانند بر اساس واقعیات، در ظرفیت‌ها و فرصت‌های شناسایی شده سرمایه‌گذاری نموده و مسیر مطمئن تری را در توسعه و تعالی این حوزه طی کنند.


large desktopdesktoptabletphone