alt

 

تاریخ شروع پروژه: بهمن 1399
تاریخ پایان پروژه: شهریور 1400

بهینه سازی ساختار سازمانی و تدوین شناسنامه شغلی متناسب با روش های نوین طراحی ساختار برای شرکت داروسازی سبحان آنکولوژی که از شرکت های دانش بنیان توانمند در صنعت داروسازی کشور به شمار می رود، از اهمیت بسیاری برخوردار است. هدف از اجرای این پروژه توجه به نیازهای روز شرکت سبحان آنکولوژی بوده و با تهیه شناسنامه شغلی برای مشاغل دانشی موجود در این شرکت موجبات تدوین شرح شغل و شرایط احراز این مشاغل فراهم خواهد شد.

این پروژه توسط یک تیم توانمند از نخبگان دانشگاهی کشور در حال انجام است و نتایج آن منجر به بهبود بهره وری منابع انسانی خواهد شد.  


large desktopdesktoptabletphone