alt

 

شناسایی، ارزیابی، جذب و آموزش نیروی انسانی توانمند و شایسته نقش راهبردی در پیشبرد اهداف و برنامه های محرومیت زدایی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ایفا می کند و کلینیک محرومیت زدایی مرکز مشاوره، سازوکارهای حرفه ای و قابل اتکایی در جذب این نیروها ایجاد کرده است.

پس از اجرای موفق چهارمین دوره از این پروژه، فرآیند شناسایی، ارزیابی و جذب تسهیل گران بنیاد برکت در دوره پنجم از اجرای این طرح نیز در دستور کار کلینیک محرومیت زدایی و توسعه کسب و کار قرار گرفته است.


large desktopdesktoptabletphone