alt

 

«فقر» از چالش‌های اصلی اقتصادی اجتماعی معاصر در کشورهای در حال‌توسعه به شمار می رود که رفع سایر مسائل، تنها در سايه برطرف شدن این معضل ممكن خواهد بود. یکی از برنامه‌های کشورها جهت مقابله با فقر و محرومیت - به‌ویژه در کوتاه‌مدت - تور ایمنی اجتماعی است که از طریق آن از خانوار در برابر ریسک‌ها و شوک‌های اقتصادی و اجتماعی حفاظت مي‌شود. اعطای یارانه نقدی، پرداخت یارانه در ازای کار، بیمه معلولان و فقرا، توانمندسازی فقرا جهت اتخاذ حرفه و شغل، معافیت‌های مالیاتی مختص ضعیفان، توزیع بسته‌های معیشتی و تهیه مسکن ارزان برای فقرا مثال‌هایی از ابزارهای تور ایمنی اجتماعی هستند.

مطالعات نشان می‌دهد به طور میانگین، اغلب کشورها حدود 1.5 درصد از تولید ناخالص داخلی  خود را به برنامه‌های مرتبط با تور ایمنی اجتماعی اختصاص می‌دهند. مطالعه دقیق و بررسی محورهای اصلی برنامه‌های تور ایمنی اجتماعی در کشورهای مختلف به سیاست‌گذاران در طراحی مدل بومی تور ایمنی اجتماعی کمک می کند. هند، آمریکا و کره جنوبی سه کشوری هستند که تجربه‌ قابل استفاده‌ای در این حوزه کسب کرده‌اند. 

این گزارش راهبردی ضمن مطالعه دقیق برنامه های حمایتی در سه کشور فوق، دلالت‌هاي اجرايي براي برنامه ریزی تور ایمنی اجتماعی در ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) را مورد بررسی قرار داده است.


large desktopdesktoptabletphone