alt

 

در كشورهايي كه به بلوغ اقتصادي رسيده اند، ماهيت سیاست‌هاي صنعتي متحول می شود و صنايع به سمت كشف قلمروهاي جديد حركت مي كنند. در چنین شرایطی، اتخاذ سیاست‌های مالی برای حمایت از نوآوری در کشورهای درحال توسعه ضروری است. پژوهش‌ها نشان می دهد بازده هزینه‌های انجام ‌شده توسط دولت ها و بخش عمومی در تحقیق و توسعه بیشتر از دستاوردهای بازیگران بخش خصوصی است و همین عامل، بنگاه‌ها را نسبت به این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها کم رغبت نموده است. 

مسیر و سرعت پیشرفت فناورانه به طرق مختلفي به سیاست‌های دولت‌ها و مؤسسات عمومي بستگی دارد و در این راه بسیاری از نظام‌های اقتصادی پیشرفته، اقتصادهای نوظهور و حتي كشورهاي با درآمد متوسط، سیاست‌هاي مالی جامعی را جهت برانگیختن فرآیند نوآوری و انتشار دانش از طریق مجاری گوناگون مالی به کار گرفته اند.

در این گزارش، ضمن معرفی سیاست های خرد و کلان مشوق نوآوری، سیاست های برخی از کشورهای موفق مطالعه شده و وضعیت ایران در این حوزه مورد بحث، بررسی و ارائه راهکار قرار گرفته است.
 


large desktopdesktoptabletphone