alt

 

از مهمترین مسائل و دغدغه‌های مدیران ارشد سازمان، «سازماندهی منابع» است. سازماندهی منابع در صورتی که به شکل درست انجام شود، انتظار می‌رود که تحقق نتایج نیز تا حد زیادی صورت پذیرد؛ اما در مقابل، تخصیص ناصحیح منابع موجب کاهش بهره‌وری ناشی از کاهش کارایی در سازمان خواهد بود. در این میان بی شک یکی از منابع مهم سازمان، نیروی انسانی است و نمود سازماندهی منابع انسانی خود را در ساختار سازمانی شرکت نشان می‌دهد. تجربه بشری نشان می‌دهد سازمان‌های موفق ساختارهایی متناسب با پویایی‌ها و دینامیک درونی و بیرونی سازمان دارند. در صورتی که سازمان خود را با محیط داخلی و بیرونی تطبیق ندهد، نمی‌تواند به شرایط و نیازها پاسخ درخور و ارائه دهد و در گذر زمان این انفعال یا واکنش‌های نامتناسب موجب از بین رفتن سازمان و تسریع مرحله افول در چرخه سازمانی می‌شود.

حوزه تخصصی بازاریابی در شرکت البرز دارو، فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده است. در حال حاضر تمام فعالیت هایی که مربوط به بازاریابی می باشد به این واحد برگشته و توسط آنها برنامه‌ریزی می شود. از جمله این فعالیت ها می توان به برندینگ، بسته بندی، دیجیتال مارکتینگ، تحقیقات بازار و تدوین بودجه فروش محصولات جدید اشاره کرد که به عهده بازاریابی شرکت گذاشته شده و دیدگاه کلی این واحد بر آن است که خرید خوب، تولید خوب و فروش خوب مستلزم مشارکت و حضور بازاریابی در کل فرآیند است. بدون آنکه بخواهیم نقش هرکدام از واحدهای سازمانی به عنوان اعضای یک پیکره واحد را در تحقق سود سالانه نادیده بگیریم، تاکید بر این مهم ضروری است که واحد بازاریابی جریان بخش خروجی‌ها و به تبع ورودی منابع به سازمان است و براساس تحقیقات علمی هرگاه یک شرکت عملکرد بهتری در حوزه بازاریابی داشته باشد، به شرط ثابت بودن سایر عوامل، بهبود عملکرد کلی سازمان به شکل مشهودی قابل انتظار خواهد بود.

در این پروژه با بررسی وضع موجود، ترازیابی صنعت دارو و با استفاده از تجربیات خبرگان، ساختار سازمانی مناسب و تعداد کارکنان بهینه جهت تحقق اهداف با توجه به نیازها و اقتضائات فعلی پیشنهاد شده است. در ادامه جهت شناخت وضع موجود و فرصت های توسعه حوزه بازاریابی، مروری اجمالی بر محصولات شرکت، نرخ رشد محصولات در مقایسه با بازار، شکاف تولید و فروش شرکت، ظرفیت تولید ماشین آلات و وضع موجود شرکت در کنار مطالعه تطبیقی و ترازیابی شرکت های دارویی در حوزه های مختلف مکمل، محصول نهایی یا حتی ماده موثره انجام شده است.


large desktopdesktoptabletphone